Pridružite se nam

NEKAJ O NAS
Današnji čas postavlja pred nas številne izzive, prepreke in dileme, ki jih s skupnimi močmi lažje premagujemo. Z veseljem vam predstavljamo in vabimo k sodelovanju v Društvu Ravnateljska akademija, ki je zasnovano posebej za vas - vodje izobraževalnih ustanov, ki si želite nenehnega razvoja in izboljšanja svojega vodenja. 

Društvo Ravnateljska akademije je nastalo iz skupine izkušenih ravnateljev ekspertov in predavateljev. Naše društvo je stanovska in strokovna organizacija, ki podpira ravnatelje pri vodenju šol in vrtcev. Cilj društva je oblikovanje napredne doktrine poslovanja in vodenja vzgojno-izobraževalnih in drugih javnih zavodov s pripravo in nudenjem različnih oblik pomoči, podpore in strokovnih rešitev. 

 Ponujamo vam programe in izobraževanja za učinkovito vodenje, osebno in profesionalno rast ter mreženje in povezovanje. Naša prednost so izkušeni predavatelji, prilagodljivi programi, povezovanje s strokovnjaki z različnih področij, regionalni pristop, individualno in skupinsko svetovanje ter možnost pogovorov z zanimivimi sogovorniki na posebnih dogodkih 5 pred 12h.
debata
Naša ekipa
Justi
Dr. Justina Erčulj

Justina Erčulj je vso svojo 40-letno profesionalno kariero posvetila izobraževanju. Prehodila je pot od učiteljice slovenščine in angleščine preko pomočnice in ravnateljice do predavateljice v Šoli za ravnatelje. Poleg usposabljanja ravnateljev in strokovnih delavcev v različnih programih in projektih je predavala tudi na več fakultetah. 

Pri svojem delu je vedno poudarjala pomen profesionalnosti in etičnosti pri delu z mladimi in predvsem pri vodenju zaposlenih, saj verjame, da lahko vzgajamo in vodimo le z zgledom. Verjame tudi, da ravnatelji lahko bogatijo svoje znanje in izkušnje z mreženjem s strokovnjaki, ki prihajajo iz drugih področij doma in v tujini, hkrati pa predstavljajo svoje znanje, poglede in izkušnje v izobraževalnem okolju in širše. 

Za svoje delo je dobila najvišjo državno nagrado za posebne dosežke v šolstvu. 

Sodelavci so jo poznali kot inovativno, ustvarjalno in delovno. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami in bogatim znanjem bo v Društvu Ravnateljska akademija razvijala nove programe za ravnatelje in jim omogočala mreženje z drugimi ravnatelji in s strokovnjaki s področja vodenja.

Rafko
Rafko Lah

Rafko Lah je skoraj 18 let uspešno vodil Osnovno šolo Frana Albrehta Kamnik. Posebej je energijo vodenja usmerjal v izjemne sodelavce, v njihov profesionalni in siceršnji razvoj na vseh področjih, ki so pomembna za uspešno in zadovoljno učenje in poučevanje. Prav tako je vzorno skrbel in obnavljal pet šolskih stavb, začel z gradnjo nove šolske stavbe. K sodelovanju je spodbujal tako ravnatelje kot druge deležnike v lokalni skupnosti in širše. 

Po poklicu je profesor razrednega pouka. Uspešno in zavzeto je poučeval učence na razredni in predmetni stopnji, bil je pomočnik ravnatelja, vodja raznih lokalnih, državnih in mednarodnih projektov. Zavzeto je sodeloval z ravnatelji v Sloveniji in nekaterih evropskih državah. Vrsto let je sodeloval s Šolo za ravnatelje, kjer je bil tudi nekaj časa zaposlen kot Ravnatelj ekspert. 

Sodelavci, ki jih je vodil, so ga med drugim opisali kot doslednega, spoštljivega, natančnega, pravičnega, s širokim spektrom znanja, s prefinjenimi sposobnostmi vodenja. Posebej so poudarili, da so bile njegove besede in dejanja odraz srčnosti.

Breda
Mag. Breda Forjanič

Breda Forjanič je magistrica znanosti na področju socialne pedagogike in je bila ravnateljica Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona celih 32 let oz. sedem mandatov. Njeno uspešno vodenje ter življenje in delo vrtca je zaznamoval timski pristop in distribuirano vodenje ter zaupanje v sodelavce, kar se je odražalo v sodobnih konceptih pedagoškega dela, v kakovostnih premikih na področju izvajanja kolegialnih hospitacij in posledično na kakovosti izvajanja pedagoškega procesa vrtca. 

Vidno je njeno aktivno sodelovanje pri številnih predstavitvah primerov dobrih praks vrtca v slovenskem prostoru in v tujini. Je avtorica številnih strokovnih člankov in soavtorica priročnikov, na posvetih je sodelovala kot aktivna udeleženka z referati in predstavitvami pedagoškega dela in vodenja vrtca. 

 Prejela je številna priznanja in nagrade, tako na državnem kot lokalnem nivoju. Je prejemnica nagrade Republike Slovenije za življenjsko delo na področju vrtcev in prejemnica nagrade akademika dr. Antona Trstenjaka, ki jo je podelila Občina Gornja Radgona za življenjsko delo na področju kulture, vzgoje in izobraževanja ter za druga področja prostovoljnega dela. 

Dva mandata je bila predsednica Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije in leta 2023 postala častna članica Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije. 

Zavzeto se je povezovala z ravnatelji v Sloveniji in nekaterih evropskih državah. Vrsto let je sodeloval s Šolo za ravnatelje, kjer je bil v okviru Projekta Vodenje inovativnih učnih okolij nekaj časa zaposlena kot Ravnatelj ekspert. 

 Ob upokojitvi so mediji zapisali, da je bila pri svojem delu vedno uspešna, ustvarjalna, inovativna, pripravljena na izzive, spodbujala je timsko delo in sodelovanje, prizadevala si je za pozitivno klimo in komunikacijo v kolektivu ter neumorno skrbela, da so v zavodu zadovoljni vsi: otroci, zaposleni, starši, ustanovitelj in lokalno okolje... 

Znan je njen stavek: »Vrtec mora biti konkurenčna prednost lokalne skupnosti«, za kar so je vsa leta tudi prizadevala.

Majda
Mag. Majda Vehovec

Mag. Majda Vehovec je svojo poklicno pot pričela kot učiteljica matematike in fizike, kasneje pa je opravila še izobraževanje za poučevanje računalništva. Šest let je bila pomočnica ravnateljice, nato pa je 5 mandatov opravljala delo ravnateljice na Osnovni šoli Šenčur. Pri svojem delu se je srečevala s številnimi izzivi tako na pedagoškem področju kot tudi na področju zagotavljanja ustreznih materialnih pogojev za delo. Njeno uspešno vodenje temelji na timskem delu, zaupanju v sodelavce in učinkovitem mreženju z ravnatelji drugih šol. Pri svojem delu je zagovarjala strokovnost, etični pristop in empatijo do vseh deležnikov. Pod njenim vodstvom je šola sodelovala v številnih nacionalnih in mednarodnih projektih, z zavzetim delovanjem pa so prepoznavni tudi na športnem, okoljevarstvenem in kulturnem področju. Uspešno in plodno je bilo tudi njeno sodelovanje s Šolo za ravnatelje, več let kot mentor novoimenovanim ravnateljem, nazadnje je sodelovala z njimi kot ravnatelj ekspert. Uspešno je sodelovala tudi z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje na področju digitalizacije. Več kot 20 let je bila članica Državne komisije za pripravo in izvedbo Vegovih tekmovanj, tri mandate pa je delovala tudi kot članice Državne komisije za nacionalno preverjanje znanja.

Mirko
Mag. Mirko Žmavc

Kot profesor likovne umetnosti se je leta 1988 zaposlil na osnovni šoli v Cerkvenjaku kot predmetni učitelj, od leta 2002 pa je ravnatelj JVIZ in VVZ OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, ki ima v svoji sestavi 2 šoli in 2 vrtca. 

 Ob pedagoškem delu se je nenehno dodatno strokovno izpopolnjeval in leta 2006 zaključil še podiplomski specialistični študij Managementa v izobraževanju na Fakulteti za management v Kopru. Leta 2011 je zaključil še magistrski študij managementa na omenjeni fakulteti in pridobil znanstveni naziv, magister znanosti s področja managementa. 

 Že v letih svojega poučevanja se je aktivno vključil v delo različnih strokovnih institucij s katerimi tesno sodeluje še danes. Pred več kot 25 leti je bil imenovan v kurikularno komisijo za Nacionalna preverjanja znanja v osnovni šoli, v naslednjih letih pa še za člana predmetne komisije.

...

Ales
Aleš Žitnik

Vodenje šole je bilo zanj 30 let vsakodnevnih izzivov, ki so pustili ogromno neprecenjivih izkušenj. Veliko je vtkanih v Osnovno šolo Franceta Prešerna V Kranju, kjer je bil, preden je pričel z ravnateljevanjem zaposlen od leta 1983 do 1993 kot učitelj tehnike in likovne vzgoje, pred tem pa je tri leta poučeval tehniko na osnovni šoli Milana Šuštaršiča v Ljubljani. Vrsto let je svoje znenje in izkušnje delil kot mentor novoimenovanim ravnateljem in kot ravnatelj ekspert v Šoli za ravnatelje, z ravnatelji širom Slovenije.

Po poklicu je profesor likovnih umetnosti, poučeval pa je tudi tehniko in računalništvo.

Deloval je tudi na drugih področjih in projektih, predvsem smiselne digitalizacije procesov v poučevanju in administracij šol ter digitalizacije v lokalni skupnosti ter na področju mladinske tehnične kulture./p>

Za svoje delo je dobil več priznanj in nagrad, največ pa mu je na koncu kariere pomenilo priznanje staršev za učinkovito delo kolektiva v času korone.